Mesafeli Satış Sözleşmesi


SATICI İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
 
1.    İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta 
CUMAOVASI CAD. 49/E MENDERES/İZMİR adresinde bulunan DENGE GRUP BİMS İNŞAATÇILIK LİMİTED ŞİRKETİ (“DENGE GRUP”) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. DENGE GRUP ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. 
 
     2.     Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları DENGE GRUP’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.sepetimdeyokyok ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

3.İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da DENGE GRUP tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; DENGE GRUP işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. 
 
4. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. DENGE GRUP’nin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle DENGE GRUP’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5. Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  
6. Görsellerin Satıcı tarafından DENGE GRUP’a verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın DENGE GRUP’a 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
7. Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu  olmayı;  bu  bilgi  ve  belgeleri  başta  entegratörler  olmak  üzere  3.Kişilerle  doğru  ve  güncel  şekilde paylaşmayı aksi halde DENGE GRUP’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
8. Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
9. DENGE GRUP, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. DENGE GRUP, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla DENGE GRUP’un ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin DENGE GRUP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 
10. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla DENGE GRUP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
11. DENGE GRUP Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla DENGE GRUP, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. 
12. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına DENGE GRUP tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. 
13. Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. DENGE GRUP, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda DENGE GRUP’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, DENGE GRUP’un herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır. 
14. Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, DENGE GRUP’un işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamı nda her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizm etlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmakzorundadır. 
15. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ili şki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı DENGE GRUP’un bilgisi olmaks ızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. 
16. DENGE GRUP tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha DENGE GRUP platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır. 
17. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan  veya  sağlanan  ürün  ve  hizmetle  ilgili  fatura  veya  perakende  satış  fişi  düzenlemek  zorundadır.  Satıcı ; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeme sebebiyle DENGE GRUP’un uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
18. Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sa tıcı ayrıca öncesinde DENGE GRUP’un yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
19. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, DENGE GRUP’un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, DENGE GRUP’u her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağı nı, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde DENGE GRUP’un uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
20. Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”)  anlamında  sınai  mülkiyet  unsurlarının,  i)  kendisine  ait  olduğunu;  veya  ii)  bu  ürünleri  Alıcı’ya  satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri es er sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, DENGE GRUP’un ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, DENGE GRUP’a ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal DENGE GRUP’a temin edeceğini aksi halde DENGE GRUP’un Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
21. DENGE GRUP tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri orijinal olarak satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı DENGE GRUP’a 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, DENGE GRUP’un bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, DENGE GRUP’un işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır. 
22. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın DENGE GRUP tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, DENGE GRUP’un işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
23. Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıps ız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini DENGE GRUP’a 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği a nlamına gelecektir. Satıcı, DENGE GRUP tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını DENGE GRUP’a iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir . Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde DENGE GRUP tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tami rat/onarım) sonuçlandıracaktır. DENGE GRUP işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 
24. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
25. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde DENGE GRUP uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. DENGE GRUP bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 
 
26. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya s özlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. 
27. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir. 
 

28. Satıcı veri işleyen sıfatı ile DENGE GRUP ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

     29.MÜCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini  geç  veya  eksik  ifa  etme  veya  ifa  etmeme  nedeniyle  sorumlu  olmayacaklardır.  Mücbir  sebep  hallerinde ; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi  bir  nam  altında  tazminat  talep  edilemeyecektir.  Mücbir  sebep  terimi;  doğal  afet,  isyan,  savaş,  grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. 
 
30.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME 
Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır. 
 
31.DEVİR YASAĞI 
Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini DENGE GRUP’un yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. DENGE GRUP’un yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. 
 
32.    UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
33.    KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 
Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda DENGE GRUP’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucul arında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
34.    İşbu  Sözleşme  ekleriyle  birlikte  bir  bütün  teşkil  etmekte  olup;  Sözleşme’nin  herhangi bir  hükmünün  veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 
 
35.    Satıcı ve DENGE GRUP, Satıcı’nın Platforma üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. 
 
 
DENGE GRUP BİMS İNŞ LTD ŞTİ     SATICI 
      
EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi 
•    Vergi Levhası Fotokopisi 
•    Şirket yetkilisi kimlik fotokopisi
•    İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı 
 
 Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz: 
•    Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
•    İmza Sirküleri 
•    Vergi Levhası 
 
Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi DENGE GRUP’da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde DENGE GRUP ‘a iletmekle yükümlüdür. 
 
 EK2: 
Pazaryerimizde tüm yasaklı ürünleri satmak, temin etmek ve satışa sunmak yasak olup cezai yaptırıma tabidir.
YASAKLI ÜRÜNLER
 
Airbag ve ekipmanları     Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar         Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri 
 
Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler      
Sahte veya Replika ürünler          Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları 
Alkollü içecekler     Şans oyunları biletleri         Elektrikli Kaykay 
Ateşli silahlar ve bıçaklar     Telsiz ve komünikasyon cihazları         Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları 
Askeri teçhizat     TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler         Taşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat 
Canlı hayvan     Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar         Emniyet kemeri adaptörü 
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler     Uyuşturucu maddeler         Reçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler 
Dinleme cihazları     Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler         gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri 
Hisse senedi, tahvil, bono     Yanıcı ve patlayıcı maddeler         Yasaklı Hayvan Türleri 
İnsan ve diğer canlı organları     İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler         Promosyon ürünleri 
Kaçak ve ithalatı yasak ürünler     Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları         Pornografik içerikli malzemeler 
Kopya ve bandrolsüz ürünler     Mucizevi Tedavi Ürün veya 
Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler         Radar dedektörleri 
Kültür ve tabiat varlıkları     Kişilik Hakları         Maymuncuk ve kilit açıcılar 
EK-3: Finansal Şartlar 
 
Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır. 
 
Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını; gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, yanlış ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına 20 TL ceza tutarını; parça ve aksesuarı eksik gönderilen her bir ürün başına 20 TL ceza tutarı ve eksik adette gönderilen her bir ürün başına 20 TL ceza tutarlarını ödeyecektir.500 TL üzeri ürünlerde bu cezalar %10 olarak uygulanacaktır. DENGE GRUP işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.
 
Kargo ücretleri satıcının alacağından tahsil edilecek olup, alıcı’nın sepetine birden fazla satıcıya ait ürün eklemesi sonucu ortaya çıkacak ek kargo maliyetleri, Satıcı’ya Tedarikçi Portal’dan duyurulan bedeller üzerinden fatura edilecektir. DENGE GRUP işbu fatura bedellerini Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 
 
DENGE GRUP tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. DENGE GRUP kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 
 
 Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, DENGE GRUP tarafından satıcıya 15 iş günü içinde ödemesini yapacaktır, DENGE GRUP’un ödeme günü geldiğinde satıcının tüm diğer satışlarından doğan günü gelmiş ödemelerinin hepsi yapılır.DENGE GRUP düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. DENGE GRUP tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edil mesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 
 
Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden DSM’nin sorum luluğu olmayacaktır. 
 
 Diğer Şartlar: 
 
•    Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, DENGE GRUP’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, DENGE GRUP’u en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin DSM üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda DENGE GRUP’un herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
•    Ürünlerin   taşımasının   DENGE GRUP tarafından  bildirilecek   lojistik   firması  tarafından   yapılması  halinde  Satıcı ; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık k kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda DENGE GRUP’a taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve DENGE GRUP’un lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, DENGE GRUP’un bunun dış ında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan DENGE GRUP’a fatura kesmesi halinde DENGE GRUP bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, DENGE GRUP’un böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, DENGE GRUP’a herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde DENGE GRUP tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
•    Satıcı’nın, DENGE GRUP’un herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder. 
 
Gecikilen Gün     Cezai Şart Tutarı 
1 veya 2 gün     10 TL 
3 veya 4 gün     20 TL 
5 gün     25 TL 
 
•    Satıcı’nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platfrom üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, DENGE GRUP derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 100 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak DENGE GRUP’un bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde yukarıdaki tabloya göre ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. DENGE GRUP ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 
•    Satıcı’nın cari hesapta DENGE GRUP’a herhangi bir sebeple borçlu olması halinde DENGE GRUP’un, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan alacakl arını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının DENGE GRUP nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, DENGE GRUP’un alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde DENGE GRUP’un aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir. 
•    Vade farkı ve kargo faturası DENGE GRUP tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları DENGE GRUP tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir. 
 
    1 
MUVAFAKATNAME 
 
Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.